? Γακούρα ,

Name
? /Γακούρα/
Given names
?
Surname
Γακούρα
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΓαβριήλ Σκυλοδήμος Μ.

Birth of a daughterΣοφία Σκυλοδήμου Γ.

Birth of a sonΠαναγιώτης Σκυλοδήμος Μ.

Birth of a sonΙωάννης Σκυλοδήμος Μ.

Birth of a daughterΑμαλία Σκυλοδήμου Μ.

Birth of a daughterΑντιγόνη Σκυλοδήμου Μ.

Birth of a daughterΕλισάβετ Σκυλοδήμου Μ.

Death
Yes

Family with Μάρκος Σκυλοδήμος Γ.
partner
herself
son
daughter
son
son
daughter
daughter
daughter
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

SourceView

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

fancy-imagebar
Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αστερόπη Παχωπού (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Μάρκος Χατζής (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998)