? Μπέλλος ,

Name
? /Μπέλλος/
Given names
?
Surname
Μπέλλος
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΧρυσούλα Λούλα Μπέλλου Γ.
1942

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΓεώργιος Μπέλλος ?

Birth of a son?.1 Μπέλλος ?

Death
Yes

fancy-imagebar
Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Φωτεινή … (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019)