?.1 Μπέλλος ? ,

Name
?.1 /Μπέλλος/ ?
Given names
?.1
Surname
Μπέλλος
Name suffix
?
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΣτυλιανός Μπέλλος ?.1

Death
Yes

Family with parents
father
brother
Birth: Κρυσταλλοπηγή (Σέλιανη), Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα
himself
?.1 Μπέλλος ? + … …
himself
son
Birth: Κρυσταλλοπηγή (Σέλιανη), Ν.Θεσπρωτίας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Μάρκος Χατζής (–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013)