Χρήστος Κίτσιος Ακρίβης Δ. , 1875

Name
Χρήστος /Ακρίβης/ Δ.
Given names
Χρήστος
Surname
Ακρίβης
Name suffix
Δ.
Nickname
Κίτσιος
Birth 1875

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 22 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 66 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 82 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
Family with Αθηνά Γιαννάκη Κ.
himself
partner
son
fancy-imagebar
Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σταματία Παππά Β. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019)