Αθηνά Ακρίβη Δ. ,

Photos/BW/_28954140_10156157136083610_3425290543523856352_o.jpg
Name
Αθηνά /Ακρίβη/ Δ.
Given names
Αθηνά
Surname
Ακρίβη
Name suffix
Δ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019)