Νικόλαος Ντόμαρης ,

Name
Νικόλαος /Ντόμαρης/
Given names
Νικόλαος
Surname
Ντόμαρης
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΧρυσάνθη Ντόμαρη Δ.
1947

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΆννα Χρηστιά Βλ.
1968
Birth of a sonΑναστάσιος Ντόμαρης Ν.

Death
Yes

Family with Χρυσούλα Παππά
himself
partner
son
son
daughter
fancy-imagebar
Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967)