? Μαρκόπουλος ,

Name
? /Μαρκόπουλος/
Given names
?
Surname
Μαρκόπουλος
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΚίμωνας Μαρκόπουλος

fancy-imagebar
Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αστερόπη Παχωπού (–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949)