Μάρκος Χατζής ,

Name
Μάρκος /Χατζής/
Given names
Μάρκος
Surname
Χατζής
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΕλευθερία Λιόντου Γ.
1945
Birth of a granddaughterΠαναγούλα Λιόντου Γ.
1946
Birth of a grandsonΝικηφόρος Φόρος Λιόντος Γ.
1948
Birth of a grandsonΑθανάσιος Λιόντος Γ.
1951
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αστερόπη Παχωπού (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Μάρκος Χατζής (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014)