Χρήστος Ράπτης Σπ. , 1868

Name
Χρήστος /Ράπτης/ Σπ.
Given names
Χρήστος
Surname
Ράπτης
Name suffix
Σπ.
Birth 1868

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 29 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΕυάγγελος Ράπτης Στ.
1927 (aged 59 years)

Birth of a grandsonΑριστείδης Ράπτης Σπ.
1931 (aged 63 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ράπτης Στ.
1934 (aged 66 years)

Birth of a grandsonΧρήστος Ράπτης Σπ.
1934 (aged 66 years)

Birth of a granddaughterΧρυσάνθη Ράπτη Σπ.
1936 (aged 68 years)

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Ράπτης Σπ.
1938 (aged 70 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 73 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΘωμάς Ράπτης Σπ.
1942 (aged 74 years)

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 89 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΣτέφανος Στέφος Ράπτης Χρ.

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
Family with Αγαθή Παπαρούνα Ι.
himself
partner
son
son
son
son
fancy-imagebar
Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αλεξία Αλίκη Σακκά Λ. (1914–1997) Βάϊα Πάντα (–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Τσουκνίδας Ζιάκας Στ. (1891–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Χρήστος Νάσκας Χ. (1929–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1915–2013) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστασία Πήλιου Σπ. (1896–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–1990) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ιωάννης Γιαννάκης, Νάκος Γκοράτσας Επ. (1943–2019) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Φωτεινή … (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Αστερόπη Παχωπού (–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Παπαναστασίου Σπ. (1918–2005) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (1930–1998) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1932–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χρήστος Κατωγιάννης Αθ. (1941–2021)