Γεώργιος Σίσκας Κ. ,

Name
Γεώργιος /Σίσκας/ Κ.
Given names
Γεώργιος
Surname
Σίσκας
Name suffix
Κ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
Birth: Κάτω Δεσποτικό (Βλάντο), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
himself
Birth: Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Γεώργιος Σίσκας Κ. + … …
himself
Birth: Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000)