Βασίλειος Καλέντζης Στ. ,

Name
Βασίλειος /Καλέντζης/ Στ.
Given names
Βασίλειος
Surname
Καλέντζης
Name suffix
Στ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021)