Ανθούλα Καλέντζη Στ. ,

Name
Ανθούλα /Καλέντζη/ Στ.
Given names
Ανθούλα
Surname
Καλέντζη
Name suffix
Στ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Αστερόπη Παχωπού (–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Σταματία Παππά Β. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Φωτεινή … (–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Μάρκος Χατζής (–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994)