Αθανάσιος Κουμάσης Ι. ,

Name
Αθανάσιος /Κουμάσης/ Ι.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Κουμάσης
Name suffix
Ι.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΑνδρέας Κουμάσης Αθ.
1919
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΙωάννης Κουμάσης

Death
Yes

Family with parents
father
sister
sister
sister
himself
Family with Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ.
himself
partner
son
Photos/NSL/_142658486_421911235717474_28529615690667636_o.jpg
19192000
Birth: 1919Καστροσυκιά, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 2000Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας + Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ.
partner’s partner
partner
step-son
19241930
Birth: 1924Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1930
8 years
step-son
5 years
step-son
-8 years
step-son
step-daughter
step-daughter
fancy-imagebar
Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Φωτεινή … (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Μάρκος Χατζής (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983)