Απόστολος Χρηστιάς ? ,

Name
Απόστολος /Χρηστιάς/ ?
Given names
Απόστολος
Surname
Χρηστιάς
Name suffix
?
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΑγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ.
1920
Birth of a sonΕπαμεινώνδας Χρηστιάς Απ.
1932
Birth of a daughterΕυτυχία Χρηστιά Απ.
1941
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΒικτωρία Ματσαϊδώνη Μ.
1947

Birth of a grandsonΣπυρίδων Ματσαϊδώνης Μ.
1950
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΑνδρέας Ματσαϊδώνης Μ.
1953
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a granddaughterΆννα Χρηστιά Βλ.
1968
Death of a daughterΑγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ.
April 15, 1993

Death of a grandsonΑνδρέας Ματσαϊδώνης Μ.
April 29, 2010
Birth of a daughterΑικατερίνη Χρηστιά Απ.

Death
Yes

Family with Σταματία Μπαρτζώκα
himself
partner
daughter
13 years
son
son
daughter
daughter
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σταματία Παππά Β. (–) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933)