Αιμίλιος Λιόντης Χρ. ,

Name
Αιμίλιος /Λιόντης/ Χρ.
Given names
Αιμίλιος
Surname
Λιόντης
Name suffix
Χρ.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΛευκοθέα Καγκιούζη
2016

Birth of a sonΧρήστος Λιόντης Αιμ.

Family with parents
father
mother
himself
Family with Σταματία Χρηστιά Επ.
himself
partner
son
Birth: Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Μάρκος Χατζής (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010)