Αθανάσιος Κατσάνος Ν. ,

Name
Αθανάσιος /Κατσάνος/ Ν.
Given names
Αθανάσιος
Surname
Κατσάνος
Name suffix
Ν.
Birth
Yes

Birth of a brotherΑλέξανδρος Κατσάνος Ν.
1864

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΑλέξανδρος Κατσάνος Ν.
1922

Cause: Πνευμονία
Death of a brotherΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1924

Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΑριστέα Κατσάνου Αθ.

Death of a fatherΝικόλαος Κατσάνος

Death of a motherΘεοδώρα

Death
Yes

Family with parents
father
mother
brother
11 years
brother
himself
Αθανάσιος Κατσάνος Ν. + … …
himself
daughter
Shared note

Μπορεί να ταν και η μάνα της Αριστέας Κατσάνου

fancy-imagebar
Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Σταματία Παππά Β. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–)