Αριστέα Κατσάνου Αθ. ,

Name
Αριστέα /Κατσάνου/ Αθ.
Given names
Αριστέα
Surname
Κατσάνου
Name suffix
Αθ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a son? Σακελαρόπουλος Θ.

Death
Yes

Family with parents
father
herself
Family with Θεόδωρος Σακελαρόπουλος
partner
herself
son
fancy-imagebar
Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Σταματία Παππά Β. (–) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αστερόπη Παχωπού (–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–)