Γαβριήλ Σκυλοδήμος Μ. ,

Name
Γαβριήλ /Σκυλοδήμος/ Μ.
Given names
Γαβριήλ
Surname
Σκυλοδήμος
Name suffix
Μ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
mother
himself
sister
brother
brother
sister
sister
sister
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

SourceView

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

fancy-imagebar
Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–)