Γεώργιος Μπούντας Χρ. , 18941918 (aged 24 years)

Name
Γεώργιος /Μπούντας/ Χρ.
Given names
Γεώργιος
Surname
Μπούντας
Name suffix
Χρ.
Birth 1894 19
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 3 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a brotherΒασίλειος Μπούτας Χρ.
1904 (aged 10 years)
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a brotherΣπυρίδων Μπούτας Χρ.
1906 (aged 12 years)
Citation details: Έτος 1906
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a fatherΧρήστος Μπούντας ?
1914 (aged 20 years)

Death of a motherΕλένη

Death July 21, 1918 (aged 24 years)
Family with parents
father
mother
himself
18941918
Birth: 1894 19Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: July 21, 1918Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
11 years
younger brother
1904
Birth: 1904 29Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
3 years
younger brother
Birth

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth
fancy-imagebar
Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Φωτεινή … (–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010)