Σοφία Σκυλοδήμου Γ. ,

Name
Σοφία /Σκυλοδήμου/ Γ.
Given names
Σοφία
Surname
Σκυλοδήμου
Name suffix
Γ.
Birth
Yes

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death
Yes

Family with parents
father
mother
brother
herself
brother
brother
sister
sister
sister
Family with Θ. Μάντζος
partner
herself
SourceΓενεαλογικά δέντρα
Citation details: Οικογένεια Μπότσαρη
Date of entry in original source: from 1938 to 1943

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

SourceView

Κατηρτίσθη αρχικώς εν έτει 1938 υπό ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ συμπληρωθείς εν έτει 1943 υπό Κ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Συν/ρχου Πυρ/κου

fancy-imagebar
Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Παναγούλα Ράπτη Α. (1934–2021) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αστερόπη Παχωπού (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Φωτεινή … (–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003)