Χρήστος Ζήκας ,

Name
Χρήστος /Ζήκας/
Given names
Χρήστος
Surname
Ζήκας
Birth of a sonΚωνσταντίνος Ζήκας Χρ.
1880
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΒασίλειος Ζήκας Χρ.
1901
Birth of a granddaughterΌλγα Ζήκα Κ.
1913
Birth of a grandsonΜιχαήλ Ζήκας Κ.
1918
Birth of a grandsonΜιλτιάδης Τσούτσης Αθ.
1921
Birth of a grandsonΑριστοτέλης Ζήκας Κ.
1923
Birth of a granddaughterΠαρασκευή Τσούτση Αθ.
1933
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a grandsonΧρήστος Κατσάνος Αλ.Όλγα Ζήκα Κ.View this family
January 10, 1943

Η οικογένεια ζούσε στην Καμαρίνα μέχρι τον Φεβρουάριο του 1953 και κατοικούσε σε νοικιασμένο σπίτι, εκεί που κατοικεί σήμερα η οικογένεια του Ιωάννη Κορμαρή.

Πηγή : Αλέκος Χρ. Κατσάνος

Death of a grandsonΜιχαήλ Ζήκας Κ.
April 14, 1944
Death of a grandsonΜιλτιάδης Τσούτσης Αθ.
April 14, 1944
Death of a sonΚωνσταντίνος Ζήκας Χρ.
April 14, 1944
Death of a sonΒασίλειος Ζήκας Χρ.
April 14, 1944
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with Παρασκευή Σοπικιώτη ?
himself
partner
son
18801944
Birth: 1880Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 14, 1944Αγρίνιο, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
22 years
son
19011944
Birth: 1901Κρυοπηγή (Δούβιανα), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 14, 1944Αγρίνιο, Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
daughter
fancy-imagebar
Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–)