? Δημητρίου ,

Name
? /Δημητρίου/
Given names
?
Surname
Δημητρίου
Birth of a sisterΑικατερίνη Λιώλη Δημητρίου Δ.
1870
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sisterΑικατερίνη Λιώλη Δημητρίου Δ.
March 28, 1951
Citation details: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Αικατερίνης Δ. Δημητρίου
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Marriage of a grandsonΓεώργιος Δημητρίου Δ.Βασιλική Κούλα Νούσια Δ.View this family
July 25, 1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΘωμάς Δημητρίου Δ.
1958
Birth of a sonΔημήτριος Δημητρίου

Death of a fatherΔημήτριος Λιόλης

Family with parents
father
mother
himself
sister
? Δημητρίου + … …
himself
son
fancy-imagebar
Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–)