Μάρθα Μοκάνου ,

Name
Μάρθα /Μοκάνου/
Given names
Μάρθα
Surname
Μοκάνου
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΘεοδώρα Παππά Β.
1898
Birth of a granddaughterΑσπασία Νούσια Δ.
1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΙωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ.
1929

Birth of a granddaughterΒασιλική Κούλα Νούσια Δ.
1932
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚωνσταντίνα Ντίνα Νούσια Δ.
July 16, 1933

Birth of a grandsonΝικόλαος Νούσιας Δ.
June 10, 1935

Birth of a granddaughterΌλγα Νούσια Δ.
June 12, 1935

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΣπυρίδων Παππάς Β.
1943

Birth of a grandsonΓρηγόριος Νούσιας Δ.
1944

Death of a husbandΒασίλειος Βασίλη-Χρηστάκης Παππάς Χρ.
1953

Marriage of a granddaughterΓεώργιος Δημητρίου Δ.Βασιλική Κούλα Νούσια Δ.View this family
July 25, 1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΣπυρίδων Παππάς Β.

Birth of a daughterΕυανθία Παππά Β.

Birth of a daughterΠαναγούλα Παππά Β.

Birth of a daughterΣταματία Παππά Β.

Death
Yes

Family with Βασίλειος Βασίλη-Χρηστάκης Παππάς Χρ.
partner
herself
daughter
son
daughter
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
Birth: Μυρσίνη (Συντικλιά), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
daughter
fancy-imagebar
Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985)