Δημήτριος Μπατσούλης ,

Name
Δημήτριος /Μπατσούλης/
Given names
Δημήτριος
Surname
Μπατσούλης
Birth of a sonΒασίλειος Μπατσούλης Δ.
1854
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΑθηνά Μπατσούλη Ν.
estimated 1887
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΣπυρίδων Μπατσούλης Ν.
1892
Citation details: Έτος 1892
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΓρηγόριος Μπατσούλης Β.
1900
Citation details: Έτος 1900
Date of entry in original source: 1926
Birth of a grandsonΛάμπρος Μπατσούλης Ν.
1901
Citation details: Έτος 1901
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΝικόλαος Κολιός Μπατσούλης Δ.

Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

fancy-imagebar
Μάρκος Χατζής (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010)