Γιώργος Γώγος Γαρίδας Β. ,

Name
Γιώργος /Γαρίδας/ Β.
Given names
Γιώργος
Surname
Γαρίδας
Name suffix
Β.
Nickname
Γώγος
Birth of a brotherΑνδρέας Γαρίδας Β.
1854
Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a sonΣωτήριος Γαρίδας Γ.

Family with parents
father
brother
himself
brother
brother
sister
Γιώργος Γώγος Γαρίδας Β. + … …
himself
son
son
son
son
daughter
daughter
fancy-imagebar
Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Μάρκος Χατζής (–) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969)