?2 Γαρίδας ,

Name
?2 /Γαρίδας/
Given names
?2
Surname
Γαρίδας
Birth of a brotherΑνδρέας Γαρίδας Β.
1854
Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
brother
brother
himself
brother
sister
?2 Γαρίδας + … …
himself
son
fancy-imagebar
Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Φωτεινή … (–) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996)