? Γαρίδα ,

Name
? /Γαρίδα/
Given names
?
Surname
Γαρίδα
Birth of a brotherΑνδρέας Γαρίδας Β.
1854
Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
brother
brother
brother
brother
herself
fancy-imagebar
Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αστερόπη Παχωπού (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (–) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Φωτεινή … (–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003)