Νικόλαος Σιβρίδης ,

Name
Νικόλαος /Σιβρίδης/
Given names
Νικόλαος
Surname
Σιβρίδης
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΕλένη Σιβρίδη Ν.
1928
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΣπυρίδων Μπατσούλης Ν.
1957
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΛάμπρος Μπατσούλης Ν.
1960
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΚυριακούλα Κούλα Μπατσούλη Ν.
1964

Death of a daughterΕλένη Σιβρίδη Ν.
1998

fancy-imagebar
Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σταματία Παππά Β. (–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Μάρκος Χατζής (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994)