Ταξιάρχης ? ,

Name
Ταξιάρχης /?/
Given names
Ταξιάρχης
Surname
?
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a wifeΣταματία Σταμάτω Παππά Σπ.
1977

ResidenceΣταματία Σταμάτω Παππά Σπ.View this family

fancy-imagebar
Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Σταματία Παππά Β. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–)