Κωνσταντίνος ? ,

Name
Κωνσταντίνος /?/
Given names
Κωνσταντίνος
Surname
?
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a maternal grandfatherΣπυρίδων ΣπυροΓκαμήλας Παπαναστασίου Αν.
November 7, 1945
Citation details: Έτος 1874
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg
Photos/Kamarina/22517_10205077449758292_6429989061587412403_n.jpg

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑ 3 Μαΐου 1849, σχέδιο με σέπια, μπλε γκουάς και γραφίτη, σε χαρτί, 25,2 x 43,2 εκ. Harvard University Houghton Library

[... Στις μία το μεσημέρι φτάσαμε στην Καμαρίνα, που βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο, και είναι ένα χωριό με ασβεστωμένα σπίτια και καλύβες από καλαμιές, που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωροφόρα δέντρα, ή σκιάζονται από ψηλά δάση. Μόλις η βροχή σταμάτησε προσπάθησα να φτάσω στο βράχο του Ζαλόγγου, ακριβώς πάνω από το χωριό, εκεί που εκτυλίχτηκε μια από τις φοβερότερες τραγωδίες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των σουλιωτών και του Αλή Πασά. Εδώ κατέφυγαν οι 20 γυναίκες που περίμεναν την έκβαση της μάχης μεταξύ των αντρών τους, και των μωαμεθανών. Όταν αυτή χάθηκε πέταξαν τα παιδιά τους κάτω στα βράχια, και αυτές ένωσαν τα χέρια τους, χόρεψαν τα τραγούδια της δικής τους γης, προχώρησαν κοντά στο χείλος του γκρεμού και κατρακύλησαν στα βαθιά, μετά από ένα επαναλαμβανόμενο γύρο του χορού. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές τέτοιες πράξεις των σουλιωτών, που δείχνει την αγάπη τους για την ελευθερία. [...] Ήθελα πολύ να δω το μέρος αυτών των γεγονότων και να επισκεφτώ τα ερείπια της αρχαίας Κασσώπης στην κορυφή του λόφου. Αλλά, δυστυχώς, ήταν τόσο δυνατή η βροχή που έπεφτε, ώστε δεν μπόρεσα ούτε να πλησιάσω τους βράχους του Ζαλόγγου και επέστρεψα στο αγροτικό σπίτι της Καμαρίνας, όπου έμεινα σε ένα από τα μακρόστενα δωμάτια συνηθισμένα στα ελληνικά χωριά που αποτελούν τον τόπο διαμονής για ολόκληρη την οικογένεια ...]

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a motherΣταματία Σταμάτω Παππά Σπ.
1977

fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Σταματία Παππά Β. (–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Φωτεινή … (–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ελένη Χήτα (1937–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004)