Πηνελόπη Τράνακα Χρ. , 1889

Name
Πηνελόπη /Τράνακα/ Χρ.
Given names
Πηνελόπη
Surname
Τράνακα
Name suffix
Χρ.
Birth 1889 26
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 8 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a paternal grandfatherΑπόστολος Τράνακας Ι.
January 8, 1904 (aged 15 years)
MarriageΣπυρίδων Κλήμης Γ.View this family
January 21, 1907 (aged 18 years)
Death of a paternal grandmotherΕλένη Ανεμογιάννη Δ.
April 30, 1908 (aged 19 years)
Citation details: Αρχείο Ληξιαρχικών Πράξεων Δήμου Παξών - Νεκροσκόπος - σελ.121
Death of a husbandΣπυρίδων Κλήμης Γ.
before 1910 (aged 21 years)
Birth of a sonΠαναγιώτης Κλήμης Σπ.
July 6, 1912 (aged 23 years)
Birth of a daughterΒασιλική Κλήμη Σπ.
November 10, 1914 (aged 25 years)
Birth of a sonΝικόλαος Κλήμης Σπ.
June 24, 1917 (aged 28 years)
Death of a fatherΧριστόδουλος Τράνακας Απ.
October 28, 1917 (aged 28 years)
Citation details: Αρχείο Ληξιαρχικών Πράξεων Δήμου Παξών - Νεκροσκόπος - σελ.166
Birth of a sonΓεώργιος Κλήμης Σπ.
September 3, 1921 (aged 32 years)
Birth of a sonΝικόλαος Κλήμης Σπ.
November 25, 1928 (aged 39 years)
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 52 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΘεόδωρος Κλήμης Π.
1952 (aged 63 years)
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 68 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΠαναγιώτης Κλήμης Σπ.
April 3, 1970 (aged 81 years)
Marriage of a grandsonΘεόδωρος Κλήμης Π.Λευκοθέα Λίτσα Πανάγου Κ.View this family
1973 (aged 84 years)

Death
Family with parents
father
18621917
Birth: December 21, 1862 43 34Τρανακάτικα, Παξοί, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: October 28, 1917Γάιος, Παξοί, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
herself
Family with Σπυρίδων Κλήμης Γ.
husband
18791910
Birth: January 16, 1879 45 42Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: before 1910Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
herself
Marriage MarriageJanuary 21, 1907Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
6 years
son
19121970
Birth: July 6, 1912 33 23Σκριπερό, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death: April 3, 1970Χαλάνδρι, Αθήνα, Ν.Αττικής, Ελλάδα
2 years
daughter
1914
Birth: November 10, 1914 35 25Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death:
3 years
son
1917
Birth: June 24, 1917 38 28Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
Death:
4 years
son
1921
Birth: September 3, 1921 42 32Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
7 years
son
1928
Birth: November 25, 1928 49 39Κέρκυρα, Ν.Κέρκυρας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ελένη Χήτα (1937–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003)