?1 Λιόντος ? ,

Name
?1 /Λιόντος/ ?
Given names
?1
Surname
Λιόντος
Name suffix
?
Birth of a sonΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1879
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΜαρία Λιόντου Χ.
1904
Birth of a grandsonΔημήτριος Λιόντος Χ.
1905
Birth of a granddaughterΑντιγόνη Λιόντου Χ.
1906
Birth of a grandsonΑλέξανδρος Αλέκος Λιόντος Χ.
1910
Birth of a grandsonΓαβριήλ Λιόντος Χ.
1913
Birth of a grandsonΜιχαήλ Λούλης Λιόντος Χ.
1918
Birth of a grandsonΑχιλλέας Λιόντος Χ.
1920
Birth of a granddaughterΑγλαία Λιόντου Χ.
1923
Birth of a granddaughterΚαλλιρόη Λιόντου Χ.
1927
Death of a grandsonΜιχαήλ Λούλης Λιόντος Χ.
February 3, 1941
Death of a sonΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1941
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a granddaughterΚαλλιρόη Λιόντου Χ.
1947

Marriage of a grandsonΔημήτριος Τζαβάρας Αλ.Αγλαία Λιόντου Χ.View this family
1957

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
himself
?1 Λιόντος ? + … …
himself
son
son
fancy-imagebar
Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1911–1981) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ελένη Χήτα (1937–2021) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998)