Διονύσιος Λιόντος ?1 ,

Name
Διονύσιος /Λιόντος/ ?1
Given names
Διονύσιος
Surname
Λιόντος
Name suffix
?1
Birth of a brotherΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1879
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1941
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

SourceΗμερολόγιο του Ι.Μ.Ρέντζου (1893-1912)
Citation details: σελ.281

"24 Ιανουαρίου 1905

Σήμερον ο εκ Σεσόβου κ. Διονύσιος Λιόντος μας έφερεν εν κορίτζιον ετών 11 ονομαζόμενον Αγγελική Γεωργίου Πήλιου ή Τσούτση και αυτή εκ Σεσόβου δια υπηρέτριαν. Είναι γυμνή ανυπόδητος και ελεεινή. Αλλά τι ναγίνη; Θα την οικονομήσωμεν."

SourceView

"24 Ιανουαρίου 1905

Σήμερον ο εκ Σεσόβου κ. Διονύσιος Λιόντος μας έφερεν εν κορίτζιον ετών 11 ονομαζόμενον Αγγελική Γεωργίου Πήλιου ή Τσούτση και αυτή εκ Σεσόβου δια υπηρέτριαν. Είναι γυμνή ανυπόδητος και ελεεινή. Αλλά τι ναγίνη; Θα την οικονομήσωμεν."

fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Μάρκος Χατζής (–) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–)