Διονύσιος Λιόντος ?1 ,

Name
Διονύσιος /Λιόντος/ ?1
Given names
Διονύσιος
Surname
Λιόντος
Name suffix
?1
Birth of a brotherΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1879
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a brotherΧαράλαμπος Λιόντος ?1
1941
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

SourceΗμερολόγιο του Ι.Μ.Ρέντζου (1893-1912)
Citation details: σελ.281

"24 Ιανουαρίου 1905

Σήμερον ο εκ Σεσόβου κ. Διονύσιος Λιόντος μας έφερεν εν κορίτζιον ετών 11 ονομαζόμενον Αγγελική Γεωργίου Πήλιου ή Τσούτση και αυτή εκ Σεσόβου δια υπηρέτριαν. Είναι γυμνή ανυπόδητος και ελεεινή. Αλλά τι ναγίνη; Θα την οικονομήσωμεν."

SourceView

"24 Ιανουαρίου 1905

Σήμερον ο εκ Σεσόβου κ. Διονύσιος Λιόντος μας έφερεν εν κορίτζιον ετών 11 ονομαζόμενον Αγγελική Γεωργίου Πήλιου ή Τσούτση και αυτή εκ Σεσόβου δια υπηρέτριαν. Είναι γυμνή ανυπόδητος και ελεεινή. Αλλά τι ναγίνη; Θα την οικονομήσωμεν."

fancy-imagebar
Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Σπυρίδων Μπούντας Χρ. (1906–1973) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κυριακούλα Σίσκα Χρ. (1901–1985) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Αστερόπη Παχωπού (–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006)