Βασίλειος Κουκούτσης Ν. ,

Name
Βασίλειος /Κουκούτσης/ Ν.
Given names
Βασίλειος
Surname
Κουκούτσης
Name suffix
Ν.
Occupation
Δικηγόρος

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a maternal grandfatherΚωνσταντίνος Κωνσταντής Κατσάνος Ν.
1924

Citation details: Έτος 1854
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970)