Ευάγγελος Νίκου Σπ. ,

Name
Ευάγγελος /Νίκου/ Σπ.
Given names
Ευάγγελος
Surname
Νίκου
Name suffix
Σπ.
Birth of a brotherΒασίλειος Νίκου Σπ.
1844
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΔημήτριος Νίκου Ευ.
1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΕλευθέριος Νίκου Δ.
1913
Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a brotherΒασίλειος Νίκου Σπ.
1915

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος - Σπύρος Νίκου Δ.
1920

Birth of a grandsonΠαναγιώτης - Ηλίας Νίκου Δ.
1922

Birth of a grandsonΓεώργιος Νίκου Δ.
1924

Birth of a granddaughterΕυφροσύνη Νίκου Δ.
1926

Birth of a granddaughterΜαρία-Αγγελική Νίκου Δ.
1929

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a grandsonΕλευθέριος Νίκου Δ.
1948

Marriage of a grandsonΗλίας ΚακοσίμοςΜαρία-Αγγελική Νίκου Δ.View this family
July 19, 1953

Citation details: Αρ.Φύλλου 548, σελ.2
Date of entry in original source: July 20, 1953
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΑγγελική Νίκου Ευ.

Death of a fatherΣπυρίδων Νίκου ?

Death of a motherΜαρία

Family with parents
father
mother
brother
himself
brother
brother
sister
Ευάγγελος Νίκου Σπ. + … …
himself
son
son
son
daughter
daughter
1968
Birth: Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 29, 1968Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Αστερόπη Παχωπού (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989)