Άννα Νικολάρα , 1889

Name
Άννα /Νικολάρα/
Given names
Άννα
Surname
Νικολάρα
Birth 1889

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897 (aged 8 years)

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a sonΕλευθέριος Νίκου Δ.
1913 (aged 24 years)
Citation details: Έτος 1913
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a sonΚωνσταντίνος - Σπύρος Νίκου Δ.
1920 (aged 31 years)

Birth of a sonΠαναγιώτης - Ηλίας Νίκου Δ.
1922 (aged 33 years)

Birth of a sonΓεώργιος Νίκου Δ.
1924 (aged 35 years)

Birth of a daughterΕυφροσύνη Νίκου Δ.
1926 (aged 37 years)

Birth of a daughterΜαρία-Αγγελική Νίκου Δ.
1929 (aged 40 years)

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941 (aged 52 years)

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a sonΕλευθέριος Νίκου Δ.
1948 (aged 59 years)

Marriage of a childΗλίας ΚακοσίμοςΜαρία-Αγγελική Νίκου Δ.View this family
July 19, 1953 (aged 64 years)

Citation details: Αρ.Φύλλου 548, σελ.2
Date of entry in original source: July 20, 1953
Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957 (aged 68 years)

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a grandsonΕλευθέριος Νίκου Γ.
1959 (aged 70 years)

Birth of a granddaughterΕυφροσύνη Νίκου Γ.
1961 (aged 72 years)

Death of a sonΓεώργιος Νίκου Δ.
1998 (aged 109 years)

Death of a sonΠαναγιώτης - Ηλίας Νίκου Δ.
2005 (aged 116 years)

Death of a sonΚωνσταντίνος - Σπύρος Νίκου Δ.
2007 (aged 118 years)

Death
Yes

Family with Δημήτριος Νίκου Ευ.
partner
herself
son
19131948
Birth: 1913 34 24Καμαρίνα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: 1948
8 years
son
3 years
son
3 years
son
3 years
daughter
4 years
daughter
fancy-imagebar
Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Αστερόπη Παχωπού (–) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Μάρκος Χατζής (–) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Τάκης Δράκος Φ. (1926–2011) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983)