Χαρίλαος Σάλιαρης Αλ. ,

Name
Χαρίλαος /Σάλιαρης/ Αλ.
Given names
Χαρίλαος
Surname
Σάλιαρης
Name suffix
Αλ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Death of a maternal grandfatherΓεώργιος Κυρίτσης Ι.
1938

Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
mother
himself
brother
Χαρίλαος Σάλιαρης Αλ. + … …
himself
daughter
daughter
daughter
fancy-imagebar
Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χαρίσης Παπα-Χαρίσης Μπόχτης (–) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–2021) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Παναγιώτης Νούσιας Β. (1915–2007) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Ασπασία Λιόντη Γ. (–)