Αικατερίνη ,

Name
Αικατερίνη //
Given names
Αικατερίνη
Birth of a sonΔημήτριος Βαρδούλης Ν.
1880
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΝικόλαος Βαρδούλης Δ.
1912
Citation details: Έτος 1912
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Marriage of a grandsonΔημήτριος Τζαβίδης-ΠαππάςΕυαγγελινή Βαρδούλη Δ.View this family
1946

Death of a grandsonΝικόλαος Βαρδούλης Δ.
June 11, 1954

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

fancy-imagebar
Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981)