Πέτρος Ντίνος ,

Name
Πέτρος /Ντίνος/
Given names
Πέτρος
Surname
Ντίνος
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a maternal grandfatherΕυάγγελος Λιόλης Γ.
1942

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a maternal grandmotherΕλένη Ζώη
1970

fancy-imagebar
Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Κωνσταντίνος Ντίνος Στρακαντούνας Π. (1929–) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Πηνειώ Νούσια Χρ. (1906–1933) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αικατερίνη Παπαμιχαήλ Δ. (1933–) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ελένη Χήτα (1937–2021) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Αθανάσιος Παππάς Κ. (1945–2019) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–)