Ειρήνη Ντίνου ,

Name
Ειρήνη /Ντίνου/
Given names
Ειρήνη
Surname
Ντίνου
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Death of a maternal grandfatherΕυάγγελος Λιόλης Γ.
1942

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a maternal grandmotherΕλένη Ζώη
1970

fancy-imagebar
Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Φωτεινή … (–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Χρήστος Νίκου Δ. (1929–1993) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Λεμονιά Κήτα Θ. (1933–2015) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961)