Θωμάς Τζόκας ,

Name
Θωμάς /Τζόκας/
Given names
Θωμάς
Surname
Τζόκας
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΠαρθενόπη Μπατσούλη Γρ.
1944

Birth of a granddaughterΑθηνά Μπατσούλη Γρ.
1945

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Μπατσούλη Γρ.
1950
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a granddaughterΓεώργιος Νούσιας Γρ.Αθηνά Μπατσούλη Γρ.View this family
January 30, 1966
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a daughterΒασιλική Βασίλω Τζόκα Θ.

Death
Yes

Family with Λαμπρινή
himself
partner
daughter
son
son
son
son
son
daughter
daughter
fancy-imagebar
Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Γρηγόριος Νούσιας Κ. (1882–1939) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Άννα Σίσκα Γ. (1956–2021) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Λαμπρινή Σακκά Χρ. (1903–1989) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Θεοδώρα Παππά Β. (1898–1992) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Βασιλική Μπότσαρη Μ. (1818–1891) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Μιχαήλ Μίχο-Ματσαϊδώνης Ματσαϊδώνης Β. (1915–2001) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–) Αστερόπη Παχωπού (–) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Φωτεινή … (–) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–)