Λαμπρινή ,

Name
Λαμπρινή //
Given names
Λαμπρινή
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a granddaughterΠαρθενόπη Μπατσούλη Γρ.
1944

Birth of a granddaughterΑθηνά Μπατσούλη Γρ.
1945

Birth of a granddaughterΠαναγούλα Μπατσούλη Γρ.
1950
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a daughterΒασιλική Βασίλω Τζόκα Θ.

Family with Θωμάς Τζόκας
partner
herself
daughter
son
son
son
son
son
daughter
daughter
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Σταυρούλα Κατσανάκη Δ. (1935–2006) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αθανασία Δασκάλα Δ. (1939–) Αγγελική Γκέλκω Μπατσούλη Σπ. (1923–2010) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Βαρβάρα Κατσάβαρου Σπ. (1916–) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Χρυσαυγή Χρυσούλα Κοντογιάννη Αν. (1902–1989) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Θεόδωρος Ντούσκος Σπ. (1890–1980) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αναστάσιος Ράπτης Χρ. (–)