Πάτρα Στρατουδάκη ,

Name
Πάτρα /Στρατουδάκη/
Given names
Πάτρα
Surname
Στρατουδάκη
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a granddaughterΆννα Σπέη Α.
October 21, 1936
Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Marriage of a grandsonΒασίλειος Γκέλης Απ.Άννα Σπέη Α.View this family
May 2, 1970

Birth of a sonΑντώνιος Σπέης Δ.

Birth of a daughterΜελισσινή Σπέη Δ.

Family with Δημήτριος Σπέης Ζ.
partner
herself
son
son
daughter
Birth: Καραβόσταμο, Ικαρία, Ν.Σάμου, Ελλάδα
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ευστράτιος Κατσάνος Ν. (1925–2006) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Γεώργιος Νίκου Β. (1907–1985) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γεώργιος Σίσκας Χρ. (1916–2013) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Αικατερίνη Πήλιου Ν. (1896–) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Χριστόφορος Φανής Μυριούνης Γ. (1936–2003) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Σπυρίδων Κυρίτσης X. (1915–2003) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Λαμπρινή Δράκου Θ. (1935–2012) Σταματία Σταμάτω Μπατσούλη Σπ. (–1998) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σταματία Παππά Β. (–) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Γεώργιος Παπαγεωργίου Κ. (1918–2004)