Ζαχαρίας Σπέης Δ. ,

Name
Ζαχαρίας /Σπέης/ Δ.
Given names
Ζαχαρίας
Surname
Σπέης
Name suffix
Δ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Family with parents
father
mother
brother
himself
sister
Birth: Καραβόσταμο, Ικαρία, Ν.Σάμου, Ελλάδα
fancy-imagebar
Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Σπυρίδων Πανάγος Δ. (1912–1989) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, «Αμερικάνος» Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χαράλαμπος Μπάκιας Νούσιας Γρ. (1925–1999) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Ανδριάνα Ναστούλη Ν. (1907–1975) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Θάλεια Ντάγια Δ. (1932–) Κλεονίκη Ματσαϊδώνη Σπ. (1912–1984) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Δημήτριος Δημητράκης Κύργιος Σπ. (1909–1962) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Κωνσταντίνος Γιώτης Γ. (1905–1981) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Δημήτριος Τάκης Βαρδούλης Ν. (1934–2021) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Χριστόφορος Παππάς Σπ. (1947–2011) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Απόστολος Σακκάς Ι. (1888–1976) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956)