? Δράκος ,

Name
? /Δράκος/
Given names
?
Surname
Δράκος
Birth
Yes

Birth of a grandsonΑναστάσιος Τασούλας Δράκος Σπ.
1860
Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Birth of a son?1 Δράκος ?

Death
Yes

fancy-imagebar
Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ιοκάστη Κάστω Σακκά Χρ. (1922–) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Σπυρίδων Δασκάλας Κ. (1925–2010) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Σπυρίδων Μπούτας Χρ. (1906–1973) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Διονυσία Βλάχα Καρρά Α. (1909–1981) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Αγγελική Γκίκω Δασκάλα Κ. (1935–2012) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Αναστασία Τασία Νούσια Χρ. (1900–1933) Θωμάς Δασκάλας Τ. (1935–2021) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Αικατερίνη Καμπέρη Θ. (1895–1997) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Κωνσταντίνος Νάτσης Θ. (1936–2018) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος Σταμάτης Στ. (1914–1991) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Δωροθέα Ρώσσου Γ. (–2017) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1906–1986) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Δημήτριος Τάκης Τζίμας Γ. (1926–2003) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Μάρκος Χατζής (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Λευκοθέα Νούσια Χρ. (1910–1997) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Λεμονιά Ακρίβη Γ. (1917–2002) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Νικόλαος Νάσκας Χ. (1938–2021) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Ουρανία Σακκά Χρ. (1913–1996) Στυλιανή Τσαντιώτη K. (1934–) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Χαρίκλεια Πήλιου Σπ. (1929–2020) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–)