Σπυρίδων Δράκος ? ,

Name
Σπυρίδων /Δράκος/ ?
Given names
Σπυρίδων
Surname
Δράκος
Name suffix
?
Birth of a sonΑναστάσιος Τασούλας Δράκος Σπ.
1860
Citation details: Έτος 1860
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a grandsonΠαντελής Δράκος Αν.
1904
Citation details: Έτος 1904
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Death of a father? Δράκος

Family with parents
father
himself
brother
Σπυρίδων Δράκος ? + … …
himself
son
fancy-imagebar
Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Ανδρέας Ματσαϊδώνης Μ. (1953–2010) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛάμπης Κυρίτσης X. (1928–2011) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χρήστος Σίσκας Γ. (1884–) Κική Κοσκίνα Π. (1952–) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Μαρία Κατσανάκη Χρ. (1900–1967) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Κάρολος Πρέγκλερ (–) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Θεόδωρος Ραρής, Σκούρας Δράκος Χαρ. (1907–1990) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Κωνσταντίνος Νούσιας Γρ. (1923–2008) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Μενέλαος Λάκης Σακκάς Κ. (1931–2013) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Παναγούλα Κυρίτση Χρ. (1921–1949) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Γεώργιος Νούσιας Γρ. (1936–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Αναστασία Πήλιου Σπ. (–) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Χρήστος Κατσάνος Αλ. (1907–1995) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Διονυσία Γιαννακάκη Ι. (1908–1989) Όλγα Παπαγεωργίου Κ. (1923–2012) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Μιχαήλ Παπαμιχάλης Παπαγεωργίου Δ. (1845–1897) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Φρειδερίκη Μυριούνη Γ. (1940–) Νικόλαος Παπαγεωργίου Γ. (1932–1985) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Παρασκευή Θιόκα Ευ. (1930–2021) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Ευτυχία Σακκά Απ. (1927–2014) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019)