Γεώργιος Λιόντης Β. ,

Name
Γεώργιος /Λιόντης/ Β.
Given names
Γεώργιος
Surname
Λιόντης
Name suffix
Β.
Birth
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a daughterΒασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ.
1910
Birth of a grandsonΣπυρίδων Γκοράτσας Γ.
1934

Birth of a grandsonΔημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ.
June 24, 1939
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Birth of a grandsonΚωνσταντίνος Γκοράτσας Γ.
August 19, 1946
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a granddaughterΠαναγιώτα Γκοράτσα Γ.
1948
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Birth of a grandsonΕυάγγελος Γκοράτσας Γ.
1952
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sonΧαράλαμπος Λιόντης Γ.
1967

Birth of a sonΧαράλαμπος Λιόντης Γ.

Birth of a daughterΑσπασία Λιόντη Γ.

Death
Yes

Family with Δήμητρα Δρόσου
himself
partner
daughter
son
daughter
Birth: Ωρωπός (Παλαιορόφορος), Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death:
fancy-imagebar
Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Γρηγόριος Καπελάνος Σπ. (1923–1969) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα (1904–) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Παναγιώτης Στρακαντούνας Ν. (1889–1969) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Αναστασία Γαρίδα Αν. (1909–2000) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1790–1823) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Βασίλειος Κατσανάκης Χρ. (1912–1967) Σπυρίδων Δράκος Θ. (1923–1944) Ευσταθία Στάθω Νούσια Χρ. (1897–1982) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Ηλέκτρα Δασκάλα Τ. (1928–) Γεράσιμος-Αιμίλιος Μάκης Στρακαντούνας Π. (1931–) Αγγελική Μίχενα Χρηστιά Απ. (1920–1993) Δημήτριος Δημητράκης, Μπέης Παπαμιχαήλ Παππάς Μ. (1882–1964) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Ισμήνη Γιαταγάνα Χρ. (1910–1962) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Δημήτριος Τσούκης ? (–1970) Ευάγγελος Κυρίτσης Κ. (1916–2010) Μάρκος Χατζής (–) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Θεοδώρα Παππά Β. (1900–1992) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1954–2019) Χρήστος Νάσκας Χ. (–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ιωσήφ Νούσιας Κ. (1889–1964) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Νικόλαος Πανάγος Δ. (1919–1945) Βασιλική Μιχάλη Αν. (1893–1985) Σταματία Παππά Β. (–) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Χριστόφορος Ράκιας Τζίμας Κ. (1941–2008) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Γεώργιος Παπαγεωργίου Ν. (1899–1969) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Χρήστος Κυρίτσης Λ. (1890–1984) Γεράσιμος Μάκης Λιόντης Απ. (1932–1998) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Γεωργία Παπαγιάννη Ν. (1918–1992) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001)