Χρήστος Λιόντης Χ. ,

Name
Χρήστος /Λιόντης/ Χ.
Given names
Χρήστος
Surname
Λιόντης
Name suffix
Χ.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a fatherΧαράλαμπος Λιόντης Γ.
1967

Death of a brotherΓεώργιος Λιόντης Χ.
1998

Death of a motherΕιρήνη Κρητικού
2006

Family with parents
father
mother
brother
brother
brother
himself
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Μαριγώ Παπαδοπούλου Γ. (1898–1990) Αθανάσιος Νάσο-Λιόντης Λιόντης Δ. (1927–2010) Νικόλαος Βαρδούλης Δ. (1912–1954) Κωνσταντίνος Ντίκος Θ. (1924–2013) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Μάρκος Χατζής (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Κωνσταντίνος Κοντογιάννης Κ. (1938–2021) Ιωάννης Ρέντζος Μ. (1868–1933) Σταυρούλα Καλδάνη Αρ. (1941–2021) Γεράσιμος Δρακούσης Β. (1864–1933) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Θεόδωρος Τσουκνίδας Σπ. (1931–2017) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Αθηνά Λιόντη Χρ. (1915–2016) Κωνσταντίνα Κωνστάντω Δράκου Σπ. (–) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ελένη Νίτσα Ζήκου Δ. (1888–1981) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Βασιλική Γάκαινα Λιόντη Γ. (1910–1991) Ευτυχία Φτύχω Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1909–1985) Σοφία Στρακαντούνα Π. (1921–2002) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ελένη Νίτσα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1914–1996) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953) Κλεοπάτρα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1912–2006) Διονύσιος Ντάγιας Ι. (1890–1971) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Γεράσιμος Γαρίδας Αν. (1906–1987) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Γεώργιος ΓιωργοΜανώλης Μυριούνης Εμ. (1909–1997) Ευπραξία Δασκάλα Β. (1890–1982) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ιωάννης Βαρδούλης Ν. (1938–1945) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Αικατερίνη-Ιωάννα Νίνα Στρακαντούνα Π. (1923–2008) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Σταματία Σταμάτω Δασκάλα Σπ. (–) Ιωάννης ΓιαννοΣακκάς Σακκάς Απ. (1928–2019) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Λαμπρινή Ντελή Θ. (1935–1990) Δημήτριος Μήτσος Κοντογιάννης Αν. (1912–2009) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Γεώργιος Γιώργης Νούσιας Π. (1867–1919) Ελένη Χήτα (1937–2021) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Ελένη Νούσια Κ. (1878–1968) Δημήτριος Νούσιας Κ. (1886–1945) Αναστάσιος Τασούλας Παππάς Σπ. (1916–2010) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Ερωτόκριτος Τόκοτος Νίκου Δ. (1930–2021) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Ασπασία Λιόντη Γ. (–) Αφροδίτη (Φρίδω) Νάσκα Χ. (1933–2019) Κωνσταντίνος Κυρίτσης Δ. (1890–) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Βασιλική Τσούτση Ι. (1933–2021) Σπυρίδων Μπατσούλης Ν. (1892–1951) Ευστράτιος Μπαλάφας Κ. (1938–2015) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Βασίλειος Τσίλιασκόντρας Πήλιος Δ. (1906–1996) Ηλίας Τσουράς Γ. (1951–2019) Ναυσικά Κυρίτση Αθ. (1915–2005) Αγλαΐα Δασκάλα Δ. (–) Αθανασία Μπαλάφα Κ. (1940–2009) Γεώργιος Πανάγος Δ. (1923–1944) Αναστάσιος Παπαναστάσης Παπαδόπουλος ? (1846–1917) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007)