Βαρβάρα Νίκου Ευ. ,

Name
Βαρβάρα /Νίκου/ Ευ.
Given names
Βαρβάρα
Surname
Νίκου
Name suffix
Ευ.
Birth of a brotherΔημήτριος Νίκου Ευ.
1879
Citation details: Έτος 1879
Date of entry in original source: 1926
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg
Photos/Kamarina/55455420_10157047262748610_2156655030969565184_n.jpg

Το χωρίον Ζάλογγον ή Καμαρίνα Χρονολογία: 1882 Καλλιτέχνης: Strassberger B. Πηγή: Έσπερος, έτος Β΄, Αρ. 36, 15/27 Οκτ. 1882, Λειψία, σελ. 177

Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a sisterΑγγελική Νίκου Ευ.
April 29, 1968
Family with parents
father
brother
brother
brother
herself
sister
1968
Birth: Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Death: April 29, 1968Πρέβεζα, Ν.Πρέβεζας, Ελλάδα
Family with ? Σάνης
partner
herself
daughter
son
son
daughter
fancy-imagebar
Κωνσταντίνος Μπαρούτης Σπ. (1884–) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Αρετή Παπαγεωργίου Ν. (–) Σωτήριος Νίκου Σπ. (–) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Ευριπίδης Μπαλάφας Κ. (1932–2009) Αναστάσιος Τασούλας Κυρίτσης X. (1918–) Ευρύκλεια Πήλιου Κ. (1934–2017) Ηρακλής Νούσιας Χρ. (1890–1929) Ευφροσύνη Φρόσω Χρηστιά Κ. (1928–1985) Νικόλαος Ντάγιας Π. (1929–2001) Αχιλλέας Λιόντος Χ. (1920–) Ελένη Δασκάλα Π. (1917–2014) Νικόλαος Ντελής Θ. (–1986) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Λεωνίδας Νίδας Σακκάς Απ. (1923–) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Γεωργία Γίτσα Πήλιου Δ. (1910–1985) Χρυσούλα Μάρκαινα Καλογήρου Δ. (1793–1854) Περσεφόνη Γιαννακάκη Ι. (1926–2010) Νικόλαος Καραλής Β. (1920–1981) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Σπυρίδων Τσουκνίδας Ζιάκας (–) Κωνσταντίνος ΚώσταΝάσαινας Παππάς Αθ. (1916–2007) Αθηνά Κατσάνου Αλ. (1905–1944) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Κασσάνδρα Λιόντη Χρ. (1910–1987) Ιωάννης Γιάννος Μπαλάφας Ν. (1930–2000) Κωνσταντίνος Κωτσο-Μάρως Παππάς Σπ. (1921–2003) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Γεώργιος Νούσιας Ηρ. (1926–2004) Κωνσταντίνος Μαντούσης Χρ. (1912–) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Δημήτριος Δασκάλας Β. (1902–1961) Κωνσταντίνος ΚωτσοΡαρής Δράκος Θ. (1931–2008) Παναγιώτης Δασκάλας Κ. (1879–1970) Ελένη Νίτσα Δασκάλα Κ. (1932–2002) Ελευθερία Κουμάση Ι. (1903–1981) Ελισάβετ Σαββούλα Σταμάτη Στ. (–) Ξενοφών Γκοράτσας Στ. (1935–1957) Ευάγγελος Νίκου Σπ. (1928–2006) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Γεώργιος Σακκάς Χρ. (1899–1992) Σπυρίδων Ανωγιάτης Αθ. (1923–2021) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Σταυρούλα Παππά Αθ. (1930–2018) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Ευάγγελος Γκοράτσας Γ. (1952–2006) Γεράσιμος Τζίμας Β. (–) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Βιργινία Βέργω Στρακαντούνα Π. (1925–2005) Αναστάσιος Μαστρογιάννης Μάγκας Χαρ. (1914–) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Νικόλαος Ναστούλης Κ. (1864–1954) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛουκούμης Δράκος Θ. (1931–1993) Ιωάννης Γιαννογούλας Σακκάς Οδ. (1941–2005) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μάρκος Χατζής (–) Δημήτριος Τάκης Γκοράτσας Γ. (1939–2019) Ευστράτιος Δράκος Θ. (1921–1999) Κωνσταντίνος ΚωτσοΓεράσιμος Σακκάς Γ. (1918–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Τζαβάρας Αλ. (1921–1997) Αικατερίνη Μόραλη Ι. (1870–1956) Επαμεινώνδας Νώντας Γκοράτσας Χρ. (1898–1982) Θεόδωρος Χαβίνης (1886–1960) Ευαγγελινή Βαρδούλη Δ. (–) Φίλιππος Κυρίτσης Αθ. (1921–1966) Ιωάννης Νούσιας Γρ. (1933–2018) Ευθυμία Σακκά Απ. (1925–2000) Σοφία Μαντούση Χρ. (–) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Κέρκυρα Κυρίτση Γ. (1906–1995) Χρήστος Δράκος Απ. (1923–1998) Ευστράτιος Ροπόκης Ν. (1947–2021) Σωκράτης Τσούκης Αλ. (1916–1998) Αγλαία Λιόντου Χ. (1923–2013) Χρυσή Χρυσούλα Ζήση Παππά Ν. (1879–1946) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Δημοσθένης Κιφοκέρης (–) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Ελένη Χήτα (1937–2021) Σπυρίδων ΣπυροΝάτσης Νάτσης Θ. (1939–2020) Γεώργιος Βουτσαράς Κ. (–) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Γεώργιος Γάκιας Γκοράτσας Χρ. (1901–1977) Χαράλαμπος Λάμπης Νάσκας Δ. (1891–1953)