Ευαγγελινή Παπαγιάννη Ν. ,

Name
Ευαγγελινή /Παπαγιάννη/ Ν.
Given names
Ευαγγελινή
Surname
Παπαγιάννη
Name suffix
Ν.
Event
Καταστροφή της Καμαρίνας από τους Τουρκαλβανούς TYPE Historic event: Greece
April 23, 1897

Note: ... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοι…

... οί τοϋρκοι τήν πρωίαν τής 23 ’Απριλίου ημέραν τής εορτής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβον άπό τον διοικητήν των Κανίμπεην τήν διαταγήν τής έξορμήσεως πρός Καμαρίναν μέ τήν έντολήν νά συλλάβουν καί τιμωρήσουν τούς ολίγους αύθάδεις ύπερασπιστάς της. Μέ τήν θέαν των τουρκικών στρατευμάτων τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου άπεσύρθησαν εις Ζάλογγον έσχατον σημείον άμύνης τών άνταρτών όπου καί θά έδίδετο ή κυρίως μάχη. Δέον νά έξαρθή ή τολμηρά αύτή άπόφασις τών 200 περίπου ένοπλων άνταρτών, ώς έπί τό πλείστον Καμαριναίων νά άντισταθοϋν εις τό απειράριθμον πλήθος τών τουρκικών στρατευμάτων, τά όποια καθώς έλαβον τήν διαταγήν τής έξορμήσεως άπό τό άρχηγεϊον των έκά- λυψαν σχεδόν έξ ολοκλήρου τίς ράχες Λιμποχόβου μέ τά έρυθρόν χρώμα τών φεσίων των πού σάν μιά μυρμηγκιά ερεθισμένων μερμήγκων ξεχίθηκεν πρός τήν Καμαρίνα μέ τήν έντολήν νά καταστρέψουν ότι εϋρουν μπροστά των, καίοντες καί πυρπολοϋντες τάς άγροικίας, ποιμνιοστάσια καί άχερώνας. Οί γενναίοι ύπε- ρασπισταί όέν έπτοήθησαν άπό τά ναρίθμητα στίφη τών έχ- θρών τους, άλλά καταλαβόντες θέσεις είς τά σημεία έκεϊνα πού προαναφέραμεν ήρχισαν μέ ομοβροντίαν πυροβολισμών νά κτυ- ποϋν τούς έξορμοϋντας τούρκους οί όποιοι στρώνονται κάτω σάν Pψάθα καί πίπτουν πολλοί άπό αύτούς άπό τά εύστοχα πυρά τών άμυνομένων, άλλα καί πάλιν εγείρονται καί έξορμοΰν. Πρό τών άλλεπαλλήλων επιθέσεων καί τοϋ άριθμοϋ τών έξσρμούντων τούρκων οί ολίγοι ύπερασπισταί της Καμαρΐνας ύ- περασπίζοντες τό έδαφος σπιθαμήν πρός σπιθαμήν άποσύρονται πρός Ζάλογγον όπου άπεφάσισαν νά δώσουν τήν ύστάτην μάχην. Άνήλθον όλοι διά τής σκάλας εις τον Άηταξάρχην καί κατέλα- βον θέσεις πέριξ τής σκάλας ώς καί εις τάς όφρείς τών αποτόμων βράχων μέ σκοπόν νά εμποδίσουν τήν άνοδον τών τούρκων καί νά πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. Οί τοϋρκοι είσελθόντες εις τό χωρίον τό όποιον εΰρον έρημον κατοίκων ήρχισαν νά άρπάζουν καί λεηλατούν τάς οικίας του τάς τύποίας άφοϋ άπεγύμνωσαν τών τυμαλφών άντικειμένων έπυρπόλησαν άπάσας πλήν 7 τοιούτων τάς όποιας έχρησιμοποίησαν, οί ίδιοι κατά τήν διάρκειαν τής παραμονής των είς Καμαρίναν. Δέν έσεβάσθησαν οϋτε τήν έκκλη- σίαν τοϋ 'Αγίου Βασιλείου τήν οποίαν έπυρπόλησαν καί άνέσκα- ψαν έκ θεμελίων, βεβηλώσαντες καί καταστρέψαντες τάς άγιας εικόνας. Οί άτακτοι τουρκαλβανοί πού παρακολουθούσαν τόν τουρκικόν στρατόν άφήρεσαν τόν ρουχισμόν έκ τών οικιών πριν πυρπολήσουν ταύτας καθώς καί όλα τά ζώα πού ευρισκον είς τήν περιφέρειαν καί μετέφερον ταΰτα ώς λάφυρα πολέμου είς τά χωρία των ιδίως είς Μαργαρίτι Παραμυθιάν καί Καρμπουνάρι... Πηγή :Η Καμαρίνα και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, Γ.Σακκά, σελ.76

Birth of a half-sisterΓεωργία Παπαγιάννη Ν.
1918
Death of a fatherΝικόλαος Παπαγιάννης
1918

Historic event: Greece
Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα
April 6, 1941

Note: Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρ…

Η ναζιστική Γερμανία επιτίθεται στην Ελλάδα και στη Γιουγκοσλαβία. Ακολουθεί η μάχη των Οχυρών του Ρούπελ. Η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε στο μέτωπο των ελληνοβουλγαρικών συνόρων κατά μήκος της λεγόμενης «Γραμμής Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και στα μεμονωμένα οχυρά του Εχίνου και της Νυμφαίας, στη Θράκη. Ταυτόχρονα, γερμανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον Πειραιά και τις ακτές έως τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα να βυθιστούν 73 πλοία και 25 αλιευτικά, ενώ στην Ανατολική Αφρική, οι Βρετανοί καταλαμβάνουν την Αντίς Αμπέμπα, πρωτεύουσα της Αιθιοπίας. >> https://el.wikipedia.org/wiki/Γερμανική_εισβολή_στην_Ελλάδα

Historic event: Greece
Ύδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας
April 6, 1957

Note: Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη…

Ανοίγει τα φτερά της η αεροπορική εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Ιδρύεται από τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος εξαγόρασε την κρατική ΤΑΕ (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις). > https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακές_Αερογραμμές

Death of a half-sisterΓεωργία Παπαγιάννη Ν.
June 30, 1992

Family with parents
father
herself
Father’s family with Ελένη Θωμέσα Τζίμα Χρ.
father
step-mother
half-sister
fancy-imagebar
Μάρκος Μπότσαρης Κ. (1788–1823) Γεώργιος Σταμάτης Στ. (1911–1980) Ευτυχία Νούσια Χρ. (1902–1989) Οδυσσέας Τσούμας Αθ. (1910–) Ηλίας Σπυρέλης Γ. (1931–2021) Ευγενία Σπυράκου Δ. (1899–1998) Αλεξάνδρα Παπαναστασίου Αν. (1883–1966) Ευτυχία Σιγιάννη Αν. (1923–2014) Κωνσταντίνος ΚωτσοΛιόντης Λιόντης Δ. (1925–2008) Κωνσταντίνος Κωνσταντής Σακκάς Χρ. (1903–1986) Ιωάννης Νάκος Κυρίτσης Γ. (1908–1986) Νικόλαος Μπαλάφας Αθ. (1903–1931) Γεώργιος Βρεκούσης Κ. (–1944) Γεώργιος Βιταμίνας Τσουράς Η. (1916–1994) Μελπομένη Νούσια Γρ. (1927–1964) Γρηγόριος Μπατσούλης Β. (1900–1969) Χαράλαμπος Ναστούλης Θ. (1919–1980) Χαράλαμπος Κυρίτσης I. (1884–) Βασιλική Κώτση Θ. (1927–1961) Νικόλαος ΝικοΓιάννας Τσουράς Μ. (1939–2019) Αικατερίνη Βαρδούλη Ν. (1933–1944) Νικόλαος Μπατσούλης Σπ. (1926–1983) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Κ. (1918–1941) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Μιχαήλ Μιχομπέης Παπαμιχαήλ Δ. (1929–1994) Γιούλα Δημουλά (1881–1928) Κωνσταντίνος Δασκάλας Β. (1897–1977) Ηρακλής Μπαρούτης Χρ. (1944–1997) Βασίλειος Βασλάκης Ανόης, Αμερικάνος Ανωγιάτης Γ. (1888–1980) Δημήτριος Τάκη-Μάρως Παππάς Σπ. (–1998) Χρήστος Νούσιας Κιτσοπάνος Π. (1864–1954) Κωνσταντίνος Ντίνος Παπαγεωργίου Τ. (1922–2019) Κώστας Ζαχαράκης Τζώρτζης Γ. (1863–1919) Κωνσταντίνος Πανάγος Δ. (1910–2001) Ηρακλής Κατσάνος Κ. (1894–1965) Δημήτριος Καρτεζίνης Ι. (–1956) Βασίλειος Δασκάλας Κ. (1928–2013) Κωνσταντίνος Τζίμας Θ. (1898–1972) Αλέξανδρος Κατσάνος Ν. (1864–1922) Λάμπρος Κυρίτσης Χρ. (1927–2006) Θεοδώρα Λόλα Τζίμα Κ. (1936–) Γιαννούλα Καζούκα Γ. (1917–2006) Αμφιτρίτη Δράκου Ηλ. (1926–2012) Χρηστάκης Μπαρούτης Καλόγηρος Σπ. (1771–1817) Βασιλική Τσούτση Δ. (1913–2007) Γρηγόριος Μπατσούλης Σπ. (1932–1981) Ελένη Χήτα (1937–2021) Αμαλία Στρακαντούνα Π. (1933–2017) Αναστασία Τασία Νούσια Γρ. (1939–2013) Στυλιανή Στέλλα Τζίμα Γ. (1904–) Θεόδωρος Παπαγεωργίου Μ. (1943–2015) Αγνή Στρακαντούνα Π. (1927–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Δημήτριος Μήτσος Κυρίτσης Κ. (1923–2007) Σπυρίδων Ντούσκος Αθ. (1947–2021) Ιωάννης Ζάραγκας ? (–) Κωνσταντίνα Ντάγια Π. (1931–1949) Κωνσταντίνος Γιαννακάκης Σπ. (1893–1960) Παρασκευή Τζίμα Ευ. (1929–2020) Θεόδωρος ΘόδωροΠάνος Δασκάλας Π. (1920–2006) Χριστόφορος Διαμάντης Γ. (1895–1972) Βασίλειος Νούσιας Θ. (1884–1950) Μαρία Στρακαντούνα Π. (1931–2011) Κωνσταντίνος Μόραλης Μώραλης Ι. (1877–1937) Νικόλαος Ροπόκης Αθ. (1902–1966) Χρήστος Καρράς Α. (1907–1993) Παναγιώτης Μικρούλης Λ. (1936–2007) Ανδριάνα Ανδριανή Μπαρούτη Ηλ. (1911–1994) Χριστόφορος Δασκάλας Δ. (1935–2018) Φωτεινή … (–) Παναγιώτης Γιώτας Νούσιας Γρ. (1929–) Αικατερίνη Ρόζα Μπότσαρη Μ. (1822–1875) Βασιλική Κούλα Παππά Παπαναστασίου Αθ. (1906–2000) Ελένη Νίτσα Νίκου Γ. (1940–2001) Αρίστιππος Νούσιας Χρ. (1897–1945) Αθανάσιος Νάσος Ντούσκος Σπ. (1906–1966) Σωτήριος Δράκος Ηλ. (1928–) Αναστασία Τσαβαλά Π. (–) Κυριακούλα Κούλα Χατζή Μ. (–) Ανδριάνα Αντρέω Κλάπα Δ. (1888–1977) Πηνελόπη Πόπη Γρηγοράκη Π. (1942–) Ιωάννης Γιαννάκης Νούσιας Δ. (1929–2010) Αθανάσιος Κυρίτσης Φ. (1951–2011) Αναστασία Τζίμα Κ. (1929–2018) Γεώργιος Γιώργο-Σπύρος Παππάς Σπ. (1919–2005) Πολυξένη Ναστούλη Θ. (1914–2004) Δημήτριος Μπότσαρης Μ. (1814–1871) Χριστόφορος Τσαντούλας Δ. (1906–1992) Λεσβία Λιόντη Χρ. (1908–1981) Βάϊα Σακκά Χρ. (1917–) Θεόδωρος Νάτσης Σπυρονάτσης Αθ. (1888–1970) Ελισάβετ Σαββούλα Κλάπα Δ. (1895–) Χρυσάνθη Ευσταθίου (–) Αικατερίνη Κατσανάκη Χρ. (1891–1995)